پرش لینک ها

هیئت ایهام

تابلوی هنری استودیو

چالش اصلی این پروژه ایجاد هویت نام تجاری ، تجارب دیجیتالی و مواد چاپی است که به وضوح اهداف بازاریابی را محقق می کند و فوق العاده به نظر می رسد. زیبایی و عملکرد فنی

مشتری

لیکویید

نقش

طراح

تاریخ

1400

قابل تحویل

طراحی ، توسعه UI

ویژگی های مبتنی بر رویدادها و مناسبت ها.